A MyIngtalan Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a MyIngatlan Kft (1075 Budapest Holló utca 12-14.; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett, a www.myingatlan.com webcím alatt elérhető ingatlan hirdetési szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználók és a Szolgáltató (lásd. alább) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

I. Meghatározások

ÁSZF vagy a Szolgáltatás ÁSZF-je: jelen dokumentum

Felhasználó: a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő személy, aki a Honlapon regisztrált és oda feltölti az értékesíteni kívánt ingatlan adatait.

Honlap: a www.myingatlan.com webcím alatt elérhető internetes oldal.

Szoftver: a Szolgáltatást üzemeltető szoftver.

Szolgáltató a MyIngatlan Kft. (1075 Budapest Holló utca 12-14. Cg.: 01-09-969788 Tel.: +36-1-878-1344)

Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Honlapon keresztül a Felhasználó részére nyújtott, és a jelen ÁSZF-ben ismertetett szolgáltatás.

II. A Szolgáltatás leírása

2.1 A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a Honlap felületére a Felhasználó által értékesíteni kívánt ingatlan adatait, fényképeit, hirdetését feltöltse. A Felhasználó a Honlapon hirdetési kampány közzétételét rendelheti meg a Honlapon megadja azokat a paramétereket, amelyeknek megfelelő ingatlant keres; továbbá a Felhasználó igénye alapján a Felhasználó részére hirdetésfigyelő szolgáltatást nyújt. A hirdetésfigyelési szolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre megküldi a Honlapra feltöltött mindazon ingatlanok linkjét, amelyek a Felhasználó által a Honlapon megadott keresési feltételeknek megfelel.

2.2 Felhasználó a Honlapra történő regisztrációjával a Szolgáltatás ÁSZF-jét elfogadja.

III. A Szolgáltatás igénybevétele

3.1 Felhasználó a Szolgáltatásba a Honlapon keresztül tud regisztrálni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy regisztrációja elküldésével elfogadja a Szolgáltatás ÁSZF-jét.

3.2 Felhasználó a honlapon saját adatlapot hozhat létre magyar és angol nyelven, (www.myingatlan.com/sajátnév), amely tartalmazza a regisztrált ingatlan részletes bemutatását, fotókkal, alaprajzzal, térképpel, videó filmmel, továbbá a kapcsolattartók adatait, esetlegesen fotóit.

3.3 A Szolgáltatás keretében a Felhasználó saját adminisztrációs felületet alakíthat ki, amelynek segítségével bármikor egyszerűen és gyorsan online módosíthatja az általa a Szolgáltatásba feltöltött ingatlan adatait.

3.4 Felhasználó a Honlapra feltöltheti az általa keresett ingatlan adatait. Ehhez kapcsolódóan a Felhasználó a Honlapon hirdetésfigyelő szolgáltatás nyújtását rendelheti meg.

3.5 Az adatok Felhasználó általi feltöltése a Honlapra egyúttal a Szolgáltatás Felhasználó általi megrendelését jelenti. A Szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti megrendelése a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződést hoz létre, amelyet a Szolgáltató rendszerében rögzít, továbbá a megrendelés beérkezését a Felhasználó felé elektronikusan visszaigazolja. A felek közötti szerződés írásbeli szerződésnek minősül, az a Szolgáltató rendszerében utóbb hozzáférhető.

3.6 A Felhasználó bármikor – mind a szerződéskötést megelőzően, mind azt követően – módosíthatja az általa a Honlapon illetve a regisztráció során megadott adatokat a „Cégadatok” menüpontban.

3.7 A Szolgáltatás igénybevétele díjtalan.

IV. Adatkezelés

4.1 A Szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Szolgáltató a Felhasználó kapcsolattartója alábbi adatait kezeli: név, telefonszám, email cím

4.2 A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, meghatározott célra használja fel. A Szolgáltató a Felhasználó adatait a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában meghatározott feltételekkel adhatja át. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint saját Adatkezelési Szabályzata rendelkezései szerint jár el. Felhasználó regisztrációjának elküldésével kifejezetten elfogadja a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában foglaltakat. A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata itt érhető el: http://myingatlan.com/adatkezeles

4.3 Felhasználó tudomásul veszi, hogy korábbi ajánlatkéréseit a Szolgáltató a Honlapon logolja. Ez alapján – amennyiben Felhasználó a hirdetésfigyelő szolgáltatást igénybe veszi – a Szolgáltató a Felhasználó részére kedvezőbb ajánlati lehetőségeket küldhet.

V. Felelősségi szabályok

5.1 A Felhasználó hirdetéseinek ill. a Felhasználó által a Honlapra feltöltött adatok valóságtartalmáért és helytállóságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató nem felel harmadik személyeknek a Felhasználóval szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve a Felhasználó által feltöltött adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok valóságtartalmát is.
A Felhasználó felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik, ha a Honlapon közzétett adatok és/vagy paraméterekhez képest utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag Felhasználót terheli. A beérkező esetleges reklamációkért (ideértve bármely bírságot, kártérítést és költséget) a felelősséget teljes egészében Felhasználó vállalja.

5.2 Az adatszolgáltatás, a hibajavítás illetőleg az adatokban bekövetkező változásokkal kapcsolatosan módosítások Felhasználó általi késedelmes teljesítése esetén, a Honlapon megjelenő hiányos vagy hibás adatok közzétételéért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

5.3 A Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség azért, hogy a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatása révén létrejön-e tényleges szerződés Felhasználó és harmadik személyek között.

5.4 A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által harmadik személynek okozott károkért.

5.5 A Felhasználó által a Honlapra feltöltött fotók, videók, adatok (a továbbiakban: adatok) Felhasználó tulajdonát képezik. Szolgáltató jogosult a Felhasználó által a Honlapra feltöltött adatokat tematikusan vagy régiónként besorolni, illetőleg azokat marketing kommunikációi során felhasználni.

5.6 A Honlapra feltöltött adatok geokódolására a Szolgáltató külső partnert vesz igénybe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az így kapott adatok hibás vagy nem helytálló voltáért.

5.7 A Honlapra feltöltött hirdetések vonatkozásában a Szolgáltató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti reklámközzétevőnek minősül.

VI. Szerzői jogok

6.1 Szolgáltató a Honlapra valamint a Szoftverre vonatkozó szerzői jogok jogosultja, és nincs semmilyen harmadik személynek olyan joga, amely a Szolgáltatót vagy a Felhasználót ezek megfelelő használatában korlátozhatná, vagy a használatot akadályozhatná. A Felhasználó a Szoftvert kizárólag a fenti 3.2 pontban foglalt felhasználások céljából jogosult használni.

6.2 A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.), bármilyen másolása, többszörözése, feldolgozása, átdolgozása, terjesztése. A Honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

6.3 A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

VII. Titoktartás

7.1 Az alábbi rendelkezésekben "üzleti titok" minden olyan információ, adat és irat, amely akár a jelen Szerződés aláírásának időpontja előtt, akár azt követően, a jelen Szerződés megkötése vagy teljesítése kapcsán a szerződő Felek tudomására jut, és a másik Fél működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, ügyfeleivel kapcsolatos. Üzleti titkot képez önmagában is jelen Szerződés teljes tartalma, a Felek ügyfeleinek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat.

7.2 A jelen Szerződés tartama alatt és annak bármely okból történő megszűnését vagy lejártát követően a Felek kötelesek az üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni, ideértve azok olyan módon történő kezelését, hogy az üzleti titkok semmiképpen se juthassanak illetéktelen harmadik személyek tudomására vagy birtokába. Az üzleti titkot csak a másik Fél előzetes írásos hozzájárulásával szolgáltathatják ki harmadik személynek. Felek az üzleti titkot csak a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése által meghatározott körben – a jelen Szerződés teljesítése érdekében és annak megfelelő mértékben – használhatják fel, ezt meghaladóan a tudomásukra jutott üzleti titkot nem használhatják, nem hasznosíthatják, és nem kezelhetik.

VIII. Vegyes rendelkezések

8.1 A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

8.3 Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre a felek között létrejött egyedi megbízási szerződések, illetve a jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a felek a hatályos jogszabályok előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek a hatályos jogszabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásának vetik alá magukat.Budapest, 2014.10.21.
MyIngatlan Kft